پتروشیمی فن آوران / امور سهام / گزارش های مالی/حسابرسی

کزارش های مالی/حسابرسی

جهت در یافت گزارش های مالی بر روی فایل گزارش مورد نظر کلیک نمایید.


گزارش تفسیری 12 ماهه1399 گزارش تفسیری 12 ماهه1399

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30.12.99 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30.12.99

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی منتهی به 1398/12/29 گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی منتهی به 1398/12/29