رسانه جدید

اساسنامه صندوق خیریه گل نرگس

شرح مختصر اساسنامه صندوق خیریه

اساسنامه صندوق مشتمل بر نه صفحه شامل 34 ماده  و 20 تبصره می باشد که در آن به تفصیل کلیات ، اهداف و رسالت صندوق بیان شده است . نام و مشخصات کلیه ارکان موسسه خیریه شامل اعضاء هیات امناء ، بازرسین صندوق ؛اعضاء عادی صندوق ، مسئولیت ها ، اختیارات و وظایف آنها با جزئیات کامل قید شده است .

شروط لازم جهت تشکیل هر یک از جلسات هیات امناء ، تشکیل جلسات عادی ، فوری و اضطراری آنها ؛ شرایط و نحوه ی تشکیل جلسات اعضاء صندوق ، جلسات مجمع عمومی بصورت عادی هر شش ماه یا یکسال یکبار ، جلسات فوق العاده و اضطراری ، نحوه ی اجرا  و مدیریت آنها ، چگونگی ارائه گزارشات مالی صندوق به بازرسین و اعضاء و ... بطور کاملا واضح و شفاف عنوان شده است .

همچنین پیرو مشخص نمودن رسالت و اهداف صندوق (. کمک و حمایت از خانواده های تحت حمایت در راستای تهیه ملزومات و شرایط لازم جهت  تحصیل فرزندانشان و تهیه وتامین سبد  کالا برای آنها با توجه به بودجه ی در اختیار  بصورت 1 .ماهیانه ، 2.سه ماهه ویا 3. شش ماهه )