پتروشیمی فن آوران / مسئولیت اجتماعی / اقدامات بعمل آمده / صندوق خیریه گل نرگس / عملکرد صندوق خیریه گل نرگس پتروشیمی فن آوران