پاسخگویی

باور ما  این است که یک سازمان باید پاسخگوی اثرات خود بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست باشد
مطابق اصل اول میثاق نامه مسئولیتهای اجتماعی کـه همــراستا با نظام نامه حاکمیتـی ابلاغی و مبتنی بر مفاد استاندارد جهانی ISO 26000 می باشد، کلیـه مدیران و کارکنـان شرکت پتروشیمی فن آوران متعهدبه پاسخگویی در قبال اقدامات بعمل آمده و در دست اقـدام خود در برابر جامعه و آحاد ذینفعان می باشند. بر همین اساس و نظر به اطمینـان از تطابق عملکرد و اقدامات جاری و نیز برنامه های آتی،با معیارها و مقررات کشوری و بین المللی، آمادگی بررسی مناسب فعالیتها توسط مراجع و نهاد های قانونی ذیربط را اعـلام و در قبال اقدامات پاسخگو خواهیم بود.
 

پاسخگویی

ما بر آنیم در برابر:
 
  • منافع اصلی سازمان
  • نهادهای قانونی، قوانین و مقررات
  • تاثیر تصمیمات و فعالیتهای خود بر جامعه، محیطزیست، اقتصاد
  • آحاد ذینفعان
  • و هر آن جا که باید
با توجه به میزان تاثیر پذیری هر یک، از نوع و نحوه عملکرد این شرکت، متناسب با میزان و حدود اختیارات محول، پاسخگو باشیم. مدیران و کارکنان این شرکت، متعهد به قبول مسئولیت رخداد ها و انجام اقدامات بهبود عملکرد در صورت لزوم، و تلاش برای ممانعت ازبروز و تکرار خطاهای احتمالی خواهند بود.