احترام به قوانین

احترام به حاکمیت قانون سرلوحه تمام فعالیت ها در شرکت پتروشیمی فن آوران

با توجه به برتری قانون در همه امور، درحوزه مسئولیت های اجتماعی این شرکت نیز ، احترام به حاکمیت قانون بمعنای انطباق  فعالیت های سازمان با تمامی قوانین و مقررات جاری حاکمیتی و بین المللی میباشد. لذا کلیه ارکان این شرکت در جهت آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه  گام برداشته و افراد درون سازمان را از التزامشان به نظارت و اجرای قانون کاملا" آگاه هستند.

 در همین راستا ما برآنیم    :    


•    الزامات قانونی در تمامی حوزه های در حال فعالیت ، حتی اگر آن قوانین و مقررات به میزان کافی ضمانت اجرایی نداشته باشد را رعایت نماییم.
•    اطمینان لازم از تطابق روابط و اقدامات، با چارچوب قانون را همواره مد نظر قرار دهیم.
•    سطح آگاهی نسبت به تمامی مقررات قانونی را مستمرا" ارتقاء بخشیده و به روز رسانی نماییم .
•    بازنگری دوره ای و تطابق رفتارهای سازمان نسبت به قوانین و مقررات مربوطه را انجام دهیم.