پتروشیمی فن آوران / مسئولیت اجتماعی / اصول مسئولیت های اجتماعی / احترام به حقوق بشر و انتظارات نسل های آتی

احترام به حقوق بشر

باور ما بر احترام به حقوق بشر و به رسمیت شناختن آن و توجه به اهمیت و جهانی بودن آن است.


    این شرکت حقوق قید شده در لایحه بین الملل حقوق بشر را محترم شمرده و در صورت امکان به ترویج آن می پردازد.
•    شرکت پتروشیمی فن آوران  با احترام به حقوق بشر جهانی در راستای توجه واعتلای فرهنگ احترام به حقوق بشر و نیز صیانت از امانت نسل های آینده از هر گونه تلاش فرو گذار نخواهد نمود و همواره به اصل احترام به هنجارهای رفتار های بین المللی متعهد خواهد ماند.