احترام به منافع ذی نفعان

ما در قبال منافع ذی نفعان همواره متعهد به احترام ، توجه  و پاسخگویی می باشیم
اگرچه اهداف هر بنگاه صنعتی و اقتصادی ممکن است به منافع صاحبان سرمایه ، اعضاء مشتریان و موسسان آن محدود شود اما ممکن است افراد یا گروه های دیگری نیز در ارتباط با آن تحت عنوان سایر ذی نفعان، دارای حقوق ، ادعاها یا منافعی باشند که نباید از دید مسئولان آن بنگاه پنهان بماند. در همین ارتباط:

  شرکت پپتروشیمی فن آوران متعهد به   :    

•    شناسایی ذی نفعان خود و انتظارات آنان.
•    به رسمیت شناختن ذی نفعان و احترام و اطلاع از حقوق قانونی و پاسخگویی در قبال انتظارات و توقعات آنان .

•    تلاش برای تامین انتظارات ذی نفعان خود در قالب توسعه پایدار  می باشد.