میثاق نامه

ما متعهد به ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود می باشیم.
نظر به اهمیت تبعیت از اصول و مفاهیم توسعه پایدار و  ضرورت مدیریت موثر کلیه استرات‍‍ژی های جاری و آتی، پیامدهای تصمیم ها واقدامات اجرایی در بالاترین سطح حساسیت و التزام، با تبعیت از الزامات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران  ومقررات بین المللی و الزامات استانداردهای جهانی نظیر ایزو ۲۶۰۰۰  در حوزه مسئولیتهای اجتماعی مد نظر بوده و ایفای مسئولیتهای اجتماعی بطور موثر، مورد نظرآحاد کارکنان شرکت پتروشیمی فن آوران، در تمامی سطوح سازمانی، می باشد. ‍‍‍
 
اصـول مسئولیت اجتماعـی در این شـرکت:

 

میثــاق نامه