پتروشیمی فن آوران / پژوهش و توسعه / دریافت/ بارگذاری فرم های پژوهشی

فرم های پیشنهاد/درخواست پروژه پژوهشی توسعه ای

1) فرم پیشنهاد پژوهشی با شماره سند RD-FO-02 مختص ارایه پروپوزال توسط پژوهشگران خارج از شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد. واجدین شرایط می توانند جهت دسترسی، فایل ذیل را دانلود نمایید. یادآور می گردد پس از تکمیل حتما" فرم مذکور را با فرمت pdf در اینجا بارگذاری وارسال نمایند.

 

1) فرم درخواست پژوهشی با شماره سند RD-FO-01 مختص ارایه پروپوزال توسط پژوهشگران شاغل وبخش های داخلی شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد. واجدین شرایط می توانند جهت دسترسی، فایل ذیل را دانلود نمایید. یادآور می گردد پس از تکمیل حتما" فرم مذکور را با فرمت pdf در اینجا بارگذاری وارسال نمایند.