پتروشیمی فن آوران / پژوهش و توسعه / نیاز سنجی پژوهشی

تشریح نیاز های پژوهشی

نیاز های پژوهشی شرکت پتروشیمی فن آوران با هدف بهره مندی از پتانسیل علمی و نیز استفاده بهینه از توانمندی صاحبان تجربه در این حوزه، به  دو بخش پروژه های دانشجویی و نیز پروژه های مطالعاتی تحقیقاتی تفکیک می گردد.