پتروشیمی فن آوران / عرضه محصول / عرضه داخلی / ارتباط با واحد فروش داخلی

ارتباط با واحد فروش داخلی

ردیف  نام / سمت  تلفن مستقیم  نمابر(دبیرخانه) پست الکترونیک
 1  محبوبه عطایی/ رئیس بازاریابی و فروش داخلی 52123425 61 98+

52123627 61 98+

 sales@fnpcc.com
 علیرضا لرکی / کارشناس بازاریابی و فروش داخل 52123426 61 98+
52123627 61 98+  sales@fnpcc.com