پتروشیمی فن آوران / عرضه محصول / عرضه داخلی / رضایت سنجی مشتریان داخلی