پتروشیمی فن آوران / معرفی شرکت / ساختار هیئت مدیره

اطلاعات ساختار هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

(نماینده شخص حقوقی)

سمت

وضعیت وابستگی به سهامداران


محمد جواد بدری
نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل
شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین
عباس کریمی
عضو هیئت مدیره
شرکت نفت ایرانول
حسین آفریده
عضو هیئت مدیره
 شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون
محسن بیگلری عضو هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری