رسانه جدید

چشم انداز

پیشرو در تولید و فروش متانول و اسیداستیک با سودآوری پایدار

 

 توصیف روشن از چشم‌انداز:

ما می خواهیم شرکت پیشرو در تولید و فروش متانول و اسیداستیک با سودآوری پایدار باشیم و تحقق این مهم را میسر نمی دانیم مگر از طریق

تولید بهره ور

فروش پایدار

توسعه محصولات پایین دستی

صدور خدمات فنی

و البته سرمایه گذاری هدفمند