رسانه جدید

چشم انداز

 شرکت پتروشیمی فن آوران در افق ۱۴۰۴ شرکتی است :

 پایدار در تولید و سودآوری، تولید سبز و ایمن  با مصرف بهینه انرژی