پتروشیمی فن آوران / معرفی شرکت / ارکان جهت ساز / ارزش های بنیادین سازمان

ارزش های بنیادین سازمان

رسانه جدید
  • خلاقیت و نوآوری

  • شفافیت عملکرد و پاسخگویی

  • استفاده از خرد جمعی و کار تیمی

  • مسئولیت پذیری در کار و اجتماع

  • شایسته سالاری