اهداف

رسانه جدید

اهداف کلان سازمان :

تحقق ظرفیت اسمی تولید

افزایش سود سالانه

افزایش رضایت کارکنان

افزایش رضایت مشتریان

کاهش مصرف حامل های انرژِی

حفظ و ارتقاء ایمنی

کاهش تاثیرات نامطلوب زیست محیطی