پتروشیمی فن آوران / مناقصه و مزایده / فرم ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصات

از کلیه شرکت کنندگان محترم در مناقصات شرکت پتروشیمی فن آوران تقاضا می گردد نسبت به تکمیل فرم ذیل و انظمام و ارسال آن همراه مدارک مناقصه به مبادی دریافت مدارک مندرج در آگهی های مناقصات اقدام نمایند.