مسابقه کتاب ماهیانه:

منتظر معرفی کتاب برای مسابقه آذر ماه1399 باشید. سوال مسابقه در 25 آذر مطرح وفرصت ارسال پاسخ ها تا 29 آذر ماه می باشد. تاریخ قرعه کشی و اعلام نام برنده اول دیماه 1399.