» مسئولیت اجتماعی » اقدامات بعمل آمده » صندوق خیریه گل نرگس » عملکرد صندوق خیریه گل نرگس پتروشیمی فن آوران