» مسئولیت های اجتماعی » اصول مسئولیت های اجتماعی » احترام به حقوق بشر و انتظارات نسل های آتی