» مسئولیت های اجتماعی » اصول مسئولیت های اجتماعی » احترام به منافع ذینفعان