» عرضه محصول » عرضه داخلی » گزارش عرضه محصولات در بورس

گزارش عرضه محصولات در بورس

بارگیری محصولات قابل عرضه در بورس ، هر هفته از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ صورت می پذیرد . کلیه خریداران مشمول بهره مندی از فرصت زمانی یک ماهه جهت بارگیری محصول خریداری شده خواهند بود و در صورت تطویل مدت بارگیری پس از یکماه مشمول لحاظ ۰/۰۰۳ مبلغ محصول بعنوان هزینه نگهداری و انبار می گردند . بدیهی است صورتحساب های مربوطه در پایان هر ماه صادر و از طریق پست پیشتاز به آدرس اعلامی ارسال می گردد .

 

محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

  میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
       متانول      

 
  اسید استیک 1399/08/07

78689

        138
فوری
966