نگهداری و تعمیر ادوات ابزاردقیقی اعم از نشانگرها ، گیجها ، ترانسمیترها ، سوئیچها ، کنترل ولوها و نیز سیستم های کنترل کننده ، هشدار دهنده و متوقف کننده، سیستم های ارسال کننده و دریافت کننده علائم ، اطلاعات ، سیستم های مخابراتی و غیره را شامل میشود .