شامل کارگاه مرکزی، موتور پول و سیویل بوده که فعالیت های پشتیبانی واحدها نظیر داربست بندی، lifting ، تعمیر خودروها،  عایقکاری، نقاشی، نجاری ، ساختمانی، جوشکاری، برشکاری، تراشکاری  و نیز تعمیر و نگهداری تاسیسات را انجام میدهند .