درخواست کارهای تعمیراتی ، پیشگیرانه و اصلاحی توسط این اداره بررسی و پس از انجام برنامه ریزیهای لازم اعم از اولویت بندی، زمانبندی، تخصیص منابع و غیره، به گروههای اجرائی توزیع می گردد سپس پیگیری و هماهنگی لازم بین گروههای مرتبط جهت انجام بموقع کارها صورت گرفته و بصورت دوره ای گزارشات پیشرفت کارها نیز تهیه و ارائه می گردد .