فعالیت های نگهداری و تعمیر قسمت های مکانیکی تجهیزات  اعم از ثابت و دوار  از قبیل مبدلها ، لوله ها ، درامها ، مخازن ، توربین ها ، کمپورسورها ، پمپها ، فنها و غیره توسط این گروه انجام می شود .