کلیه فعالیتهای مربوط به نگهداری و تعمیر قسمت های برقی تجهیزات مستقر در واحدهای بهره برداری و خدماتی از قبیل الکتروموتورها ، خطوط اصلی و فرعی برق ، ترانسها ، تابلوها ، تامین روشنائی ،سیستم های تهویه و غیره را شامل می شود .