» معرفی شرکت » معرفی واحدها » معاونت فنی عملیاتی (مدیر مجتمع)