» معرفی شرکت » معرفی واحدها » مدیریت » روابط عمومی و امور بین الملل

1
 
سازمان های سرتاسر جهان و ذینفعان آنها با هدف مشارکت در توسعه پایدار، بسرعت در حال توجه به ضرورت ها و منافع رفتار مسئولانه در قبال جوامع و ذینفعان خود هستند. ما نیز معتقدیم که عملکرد شرکت پتروشیمی فن آوران و میزان و نحوه تاثیر گذاری فعالیت این شرکت در حوزه های زیست محیطی ، اشتغال، مدیریت منابع و انر‍ِژی، صیانت از امانت نسل های آتی، تامین انتظارات ذینفعان و نظایر آن، رمز تداوم فعالیتهای این شرکت خواهد بود که ناشی از توجه آحاد بخش ها و کارکنان خدوم این مجتمع به ضرورت توجه ویژه در به رسمیت شناختن فواید اکوسیستم های سالم، برابری های اجتماعی و بهره برداری از حاکمیت سازمانی مناسب می باشد.
 
اهم اهداف این شرکت در راستای منویات مورد اشاره بقرار زیر عبارتند از:
تحصیل مزیت رقابتی
معرفی و ارتقای جایگاه برند شرکت فن آوران.
حفظ و ارتقای روحیه و بهره وری کارکنان شرکت.
ارتقای سطح روابط برون سازمانی در عرصه داخلی و بین المللی با تامین کنندگان، شرکت های همکار، رسانه ها، مشتریان، جامعه و تمامی ذینفعان.
ایجاد تغییر و بهبود نگرش سرمایه گذاران، مالکان و ارائه دهندگان خدمات، امکانات و تسهیلات در حوزه مالی و اجتماعی حاکمیتی و غیر حاکمیتی با هدف جلب مشارکت آنها در راستای ایفای تعهدات مسئولیت های اجتماعی.
در همین راستا واحد روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران با بهره گیری از تمام توان نیروهای متعهد خود، بر آن است تا بر پایه میثاق نامه مسئولیت های اجتماعی شرکت، زمینه تحقق این اهداف را بعنوان سکان دار عرصه راهبری و پایش رسالت مسئولیت های اجتماعی ، فراهم نموده و گام های موثر در راستای ایجاد بستر شفافیت و تنویر افکار عمومی و ذینفعان و مدیریت انتظارات بایسته ایشان ایفا نماید.
 
در این ارتباط تشکیل کارگروه مسئولیت های اجتماعی در دستور کار اداره روابط عمومی و امور بین الملل قرار دارد تا ضمن فعال سازی این کارگروه:
تنظیم، دفاع و تصویب نظام نامه و سند راهبردی مسئولیت های اجتماعی محقق گردد.
نسبت به شناسایی ذینفعان حاضر و نیز آتی شرکت از تامین کنندگان تا جامعه و کارکنان و مشتریان و غیره اقدام گردد.
انتظارات و دغدغه های ذینفعان، شناسایی و تاثیر فعالیت های شرکت را در ارتباط با دغدغه های مکشوفه بررسی و اقدام به اولویت بندی آنها گردد.
نسبت به ایجاد همگرایی میان کارگروه های موجود نظیر کمیته رفاهی و شورای فرهنگی و نظایر آن با رعایت استقلال هریک اقدام و از آنها بعنوان بازوی اجرایی و مشاوره ای استفاده گردد.
بر اساس میزان اهمیت و پس از کشف اولویت های برتر، نسبت به برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای لازم و هدایت فعالیتهای ادارات و واحدهای سازمان و تعیین عوامل انحراف از مسیر ، در راستای سند راهبردی مسئولیت اجتماعی اقدام نماید.
پایش و ارزیابی عملکرد خود را در دستور کار قرار داده و نسبت به تعریف مستمر اقدامات بهبود اقدام نماید.
امید است با عنایت به دقت نظر ذینفعان محترم و اهتمام مشهود در میان مدیران و کارکنان این شرکت به مقوله ذینفعان ، در راستای ارتقای سطح ارتباطی شرکت و ذینفعان، با هدف ایجاد ساختار حرفه ای روابط عمومی و نیز تقویت ارتباط شرکت در حوزه برون سازمانی، توفیق الهی همراه خدمتگزاران شما در اداره روابط عمومی و امور بین الملل مستدام گردد.