» معرفی شرکت » معرفی واحدها » مدیریت » رییس دفتر مدیر عامل