» معرفی شرکت » ساختار هیئت مدیره

اطلاعات ساختار هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

(نماینده شخص حقوقی)

سمت

تحصیلات/مدرک حرفه ای

وضعیت وابستگی به سهامداران
جعفر جبار زاده تبریزی
رئیس هیئت مدیره-موظف
فوق لیسانس مدیریت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین/شرکت نفت ایرانول
محمد جواد بدری
نائب رئیس هیئت مدیره-مدیرعامل
لیسانس مهندسی شیمی
شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین
عباس کریمی
عضو هیئت مدیره-موظف
فوق لیسانس مهندسی برق
شرکت پتروشیمی غدیر
ویدا بیگدلی
عضو هیئت مدیره- غیر موظف DBA شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا