» ارتباط با ما » اطلاعات تماس

شماره تماس واحد ها

 نام واحد  نام مسئول  شماره تماس  شماره فاکس
 مدیر عامل  محمد جواد بدری  061521-23101-3  061521-23008
 مدیر عامل-دفتر تهران  محمد جواد بدری  021-88660970-2  021-88881400
 معاونت بازرگانی  عباس کریمی  061521-23400-23619  061521-23028
 رئیس مجتمع  علی خوان زاده  061521-23100-23201  061521-23203
 کشیکان ارشد  علی اصغر جعفری - محسن کنار- علی حسن پور -علی تنوره  061521-23121-2  061521-23005
 رئیس خدمات فنی    061521-23201-2 061521-23203 
 رئیس تعمیرات  بهزاد قلی پور  061521-23300-2  061521-23030
 رئیس بهره برداری  کوروش رمضانی  061521-23602-23119  061521-23120
 رئیس HSE   علی شیخ بگلو  061521-23624-23070  061521-23029
 رئیس عملیات انبارها  کمال الدین روحی پور  061521-23631  061521-23013
 مدیر حراست    061521-23050-23629  061521-23021
رئیس منابع انسانی  شهام قشقایی  061521-23614-23260  061521-23012
 رئیس خدمات اداری و رفاهی  مجید ذاکرزاده  061521-23627 061521-23035 
سرپرست امور مالی  کامران سلیمانی  061521-23616-23180 061521-23026
 سرپرست امور حقوقی  فضل الله کرامتی  061521-23108-23109 061521-23014
 مدیر برنامه ریزی و توسعه  یاسین بدری  061521-23066  
 رئیس فناوری و اطلاعات  امین محمودی  061521-23454  
 پژوهش و توسعه    061521-23010-23090  
 دبیرخانه  رضا راشدی  061521-23265  061521-23267-23011-23012-23013