مناقصه

موضوع : برگزاری مناقصه عمومی                                                              تقاضای  :     FNPC-95342012/MT   پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به  خرید P/F “DOUGLAS”  SPARE KIT  از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با در نظر…
۲۳:۳۲
۲٫۵ K