مناقصه

مناقصه خرید ست تجهیزات کامل تنفسی شامل کوله پشتی ، ماسک، دیماند ولو و کپسول- DRAGER PSS7000

پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به خرید ۳۰ ست تجهیزات کامل تنفسی شامل کوله پشتی ، ماسک، دیماند ولو و کپسول- DRAGER PSS7000  بنا به درخواست HSE…
۱۰:۲۱
۱۷۴