مناقصه

موضوع : برگزاری مناقصه عمومی تقاضای شماره  : ۹۶۴۰۳۱۱۱ با سلام،                                                                          پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به خرید دو نوع چراغ STAHL” LED FIXTURE  از طریق برگزاری مناقصه…
۱۱:۰۸
۱۰۳