هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی

(نماینده شخصیت حقوقی)

سمت تحصیلات/مدارک حرفه‌ای تاریخ عضویت

وضعیت وابستگی به سهامداران

محمدرضا مهرافشان

رئیس هیئت مدیره- معاون بازرگانی فوق لیسانس ۹۳/۱۱/۲۰

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

بهمن بهزادی

نائب رئیس هیئت مدیره- مدیرعامل فوق لیسانس ۹۵/۰۸/۱۰

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

جعفر جبارزاده تبریزی

عضو موظف مالی هیئت مدیره فوق لیسانس ۹۳/۱۱/۲۰

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

محمودرضا جعفری هرندی

عضو غیر موظف هیئت مدیره دکتری ۹۳/۱۰/۲۸

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

علی رستمی عضو غیر موظف هیئت مدیره دکتری ۹۶/۵/۲۶

گروه پتروشیمی تابان فردا