هیئت مدیره و مدیر عامل

نام و نام‌خانوادگی

(نماینده شخصیت حقوقی)

سمت تحصیلات/مدارک حرفه‌ای تاریخ عضویت

وضعیت وابستگی به سهامداران

…………

رئیس هیئت مدیره- معاون بازرگانی ………………. ………………

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

نائب رئیس هیئت مدیره- مدیرعامل

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

جعفر جبارزاده تبریزی

عضو موظف مالی هیئت مدیره فوق لیسانس ۹۳/۱۱/۲۰

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین

عباس کریمی

عضو موظف هیئت مدیره …. ……

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

علی رستمی عضو غیر موظف هیئت مدیره دکتری ۹۶/۵/۲۶

گروه پتروشیمی تابان فردا