برگزاری مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز…
۰۸:۲۱
۶۲