مناقصه عمومی تقاضای شماره ۹۷۴۰۳۰۵۹

پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به  خرید ۳۵ عدد LED FIXTURE EQUIVALENT 300W , MFR: CREEDENCE بنا به درخواست تعمیرات برق و با در نظر گرفتن شرایط ذیل اقدام نماید:

 ۱- موضوع مناقصه: ۳۵ عدد LED FIXTURE EQUIVALENT 300W , MFR: CREEDENCE

۲- شماره تقاضا: ۹۷۴۰۳۰۵۹

۳- کارشناس مربوطه : خانم آیتی (شماره تماس:۰۶۱۵۲۱۲۳۴۰۳)

۴- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۱۰ روز پس از انتشار در سایت پتروشیمی فن آوران

۵- محل دریافت شرح تقاضا سایت اینترنتی پتروشیمی فن آوران به آدرس www.fnpcc.com

می باشد.

۶- کلیه مدارک فنی از طریق ایمیل دریافت می گردد.

۷- برنده در خواست می بایست ضمانتنامه بانکی به ارزش ۱۰% مبلغ پیشنهادی ، جهت حسن انجام کار ارسال نماید.

۸- ذکر شماره تقاضا در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

پس از تائید پیشنهاد فنی شرکتهای واجد شرایط نحوه ارسال پیشنهاد های مالی کتبا به اطلاع ایشان خواهد رسید.

نکات مهم

* کلیه ی مکاتبات فنی از طریق ایمیل و صرفا به آدرس e.ayati@fnpcc.com دریافت و ارسال می گردد.               

** شرکتهای ارایه دهنده پیشنهاد فنی در صورت نیاز می بایست نسبت به ارسال رزومه فعالیت خود اقدام نمایند.

*** شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ها مختار می باشد.

****ارایه حداقل۳ نامه رضایتمندی از شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی برای قراردادهای دو سال اخیردر زمینه تامین تجهیزات برقی خاص الزامی می باشد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۱٫۰ K