گزارش تصویری اورهال واحد متانول پتروشیمی فن آوران -اردیبهشت ماه ۹۷

 

۱٫۸ K