برگزاری مناقصه عمومی تقاضای شماره :۹۷۴۰۱۰۰۱ خریدCompression Chilld Packakage Unit

احترامـاً پتروشیمی فن آوران در نظـر دارد نسبت به خــرید دو دستگـاه   Compression Chilld Packakage Unit از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با در نظر گرفتن شرایط ذیل  اقدام نماید.

  • موضوع مناقصه : Compression Chilld Packakage Unit

  • شماره تقاضا: ۹۷۴۰۱۰۰۱

  • کارشناس مربوطه : آقای سعدی

  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۱۰ روز پس از انتشار آگهی در سایت پتروشیمی فن آوران.

  • محل دریافت شرح تقاضا ، سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی فن آوران به آدرس WWW.FNPCC.COM   

  • کلیه مدارک فنی از طریق ایمیلh.saadi@fnpcc.com تحویل و دریافت می گردد.

  • ذکر شماره تقاضا در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

  • برنده درخواست می بایست ضمانت نامه بانکی به ارزش ۱۰% مبلغ پیشنهادی ، جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما دهد.

  • پس از تائید پیشنهاد فنی شرکتهای واجد شرایط نحوه ارسال پیشنهاد های مالی کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

نکات مهم :

۱  -لطفا در تنظیم پیشنهادهای فنی حداکثر دقت به عمل آید در صورت نقص پیشنهاد فنی هیچگونه مکاتبه جهت اصلاح و یا تغییر پیشنهاد صورت نخواهد گرفت.         

          ۲- شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۱۰۰
دسته‌بندی مناقصه