مناقصه عمومی خرید دو نوع چراغ STAHL” LED FIXTURE

موضوع : برگزاری مناقصه عمومی

تقاضای شماره  : ۹۶۴۰۳۱۱۱

با سلام،                                                                         

پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به خرید دو نوع چراغ STAHL” LED FIXTURE  از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با در نظر گرفتن شرایط ذیل  اقدام نماید :

  • موضوع مناقصه : STAHL” LED FIXTURE

  • شماره تقاضا: ۹۶۴۰۳۱۱۱

  • کارشناس مربوطه : آقای سعدی

  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۱۰ روز پس از انتشار آگهی در سایت پتروشیمی فن آوران.

  • محل دریافت شرح تقاضا ، سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی فن آوران به آدرس WWW.FNPCC.COM

  • کلیه مدارک فنی از طریق ایمیلh.saadi@fnpcc.com   تحویل و دریافت می گردد.

  • ذکر شماره تقاضا در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

  • پس از تائید پیشنهاد فنی شرکتهای واجد شرایط نحوه ارسال پیشنهاد های مالی کتباً به اطلاع ایشان خواهد رسید.

نکات مهم:

۱-لطفا در تنظیم پیشنهادهای فنی حداکثر دقت به عمل آید در صورت نقص پیشنهاد فنی هیچگونه مکاتبه جهت اصلاح و یا تغییر پیشنهاد صورت نخواهد گرفت.         

۲- شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

 

۱۰۴
دسته‌بندی مناقصه