آگهی مزایده عمومی شماره ۰۳-۹۶ – فروش کاتالیست های ضایعاتی

آگهی مزایده عمومی شماره ۰۳-۹۶

 شـرکت پتـروشیمـی فـن آوران در نظـر دارد کاتالیست های ضایعاتی خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

  • موضوع مزایده : فروش کاتالیست های ضایعاتی به شرح زیر :

ردیف

شرح کاتالیست

مقدار

۱

کاتالیست از نوع سنتز MK-121

حدوداً ۱۳۵ تن

۲

کاتالیست سولفورزداییPARICAT

حدوداً ۱۵۰تن

۳

کاتالیست هیدروژناسیونTK-250

حدوداً ۱۸تن

۴

”          پری ریفرمرAR-401

حدوداً ۳۶ تن

                 ۵

”          ریفرمر R-67-7H

حدوداً ۵۰تن

 محل فروش : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت ۳، شرکت پتروشیمی فن آوران.

  • تـاریخ و مکان بـازدیـد : از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۹لغایت سه شنبه۹۶/۱۲/۲۲  ساعت۳۰: ۸ الی ۱۱:۳۰ صبح با هماهنگی اداره انبارها و کمیته اقلام مازاد . مکان بازدید ماهشهر ، منطقه ویژه اقتصادی ، سایت ۳ ، شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد .

تبصره: ارائه معرفی نامه در مورد اشخاص حقوقی الزامی است.

  • زمان و محل تحویل اسناد مزایده : درزمان بازدید و ارائه درخواست کتبی اسناد مزایده تحویل متقاضی می گردد و محل آن منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت ۳، شرکت پتروشیمی فن آوران، دفتر امور حقوقی و پیمانها.

  • زمان و محل تحویل پیشنهادات : تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۷  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، سایت ۳، شرکت پتروشیمی فن آوران، دفتر امور حقوقی و پیمانها،تلفن : ۲۳۶۰۰-۰۶۱۵۲۱ نمابر : ۲۳۰۱۴-۰۶۱۵۲۱

     روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی فن آوران

۱۱۲
دسته‌بندی مزایده