هیئت مدیره و مدیر عامل

 

نام سهامدار نام نماینده فعلی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بهمن بهزادی نائب رئیس هیئت مدیره موظف فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی موظف
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین جعفر جبارزاده تبریزی عضو هیئت مدیره موظف فوق لیسانس
شرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
گروه پتروشیمی تابان فردا آقای علی رستمی عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتری