شماره تماس واحد ها

شماره تماس واحد های پتروشیمی فن آوران

 

 

   
امور اداری ۲۳۶۱۴
۲۳۲۶۰
امور مالی ۲۳۶۱۶
۲۳۱۸۰
امور حقوقی ۲۳۶۰۵
دفتر مدیر عامل -ماهشهر ۲۳۱۰۱
۲۳۱۰۲
۲۳۱۰۳
دفتر مدیرعامل -تهران ۰۲۱-۸۸۶۶۰۹۷۰-۱
کشیک ارشد مجتمع ۲۳۱۲۱
۲۳۱۲۲
دفتر مدیر مجتمع ۲۳۱۰۰
دفتر مدیر تعمیرات ۲۳۳۰۰
۲۳۳۰۱
دفتر خدمات فنی ۲۳۲۰۱
۲۳۲۰۲
حراست ۲۳۲۰۵
۲۳۶۲۸
مدیر بازرگانی ۲۳۴۰۰
۲۳۶۱۹
برنامه ریزی و مطالعات راهبردی ۲۳۱۲۶
۰۲۱-۸۸۷۸۳۰۴۶
HSE ۲۳۰۷۰
۲۳۶۲۴
بهره برداری ۲۳۶۰۲
۲۳۱۱۹
انبار ۲۳۶۳۱