ارزش های سازمان

  • —       خلاقیت و نوآوری
  • —       شفافیت عملکرد و پاسخگویی 
  • —       استفاده از خرد جمعی و کار تیمی 
  • —       مسئولیت پذیری در کار و اجتماع 
  • —       شایسته سالاری

—